Satış Şartları ve Koşulları

Satış Şartları ve Koşulları

SAINT-GOBAIN PAM GENEL SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Madde 1 - GENEL HÜKÜMLER

Bu Satış Hüküm ve Koşulları (“Hüküm ve Koşullar”) daha önce iletilenleri iptal eder ve bunların yerine geçer. Müşteri ("Müşteri") tarafından, kayıtlı ofisi 21 avenue Camille Cavallier, Pont-à-Mousson Fransa'da (54700) bulunan 137.927.773 € sermayeli bir Fransız şirketi olan Saint-Gobain PAM'a (Bina Bölümü) verilen her türlü sipariş için geçerlidir. (SG PAM'ın mal ve hizmetlerinin ("Ürünler") satışı için Nancy Ticaret ve Şirketler Sicilinde 705 802 105 ("SG PAM") numarasıyla kayıtlıdır.)

Müşteri tarafından verilen her türlü sipariş, bu satış hüküm ve koşullarına uyacağı anlamına gelir. Müşterinin satın alma koşulları, önce SG PAM tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu satış hüküm ve koşullarından öncelikli olmayacaktır.

SG PAM, hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. (Geçerli hüküm ve koşullar, Alıcı tarafından verilen sipariş tarihinde yürürlükte olanlardır.)

 

Madde 2- SİPARİŞLER - KABUL

2.1          Ürünlere ilişkin her sipariş, bir sipariş olarak tanımlanmalı ve SG PAM'ın bu siparişi mümkün olan en iyi şekilde işlemesini sağlamak için, özellikle marka, teslimat ve ürün serisi listesi hakkında yeterli doğru bilgi olmak üzere işlenmesi için gerekli bilgileri içermelidir. Yetersiz veya yanlış bilgi olması durumunda, SG PAM, başka her türlü çözüme halel getirmeksizin Ürünlerin sevkiyat tarihini geciktirebilir.

2.2          Siparişler, SG PAM alındı onayı verene kadar kesin ve nihai hale gelmez. Siparişin alındığının onaylanmasından sonra siparişin değiştirilmesi veya iptali dikkate alınmayacaktır. Taraflar arasında aksi belirtilmedikçe, SG PAM'ın aksiyon almaması bir siparişin kabul edildiği anlamına gelmez.

 

Madde 3- FİYATLANDIRMA

3.1          Ürünler, geçerli teslimat tarihinde geçerli olan fiyatlar ve koşullar altında veya bir teklifin mevcut olduğu durumlarda, siparişin teklif geçerlilik süresi içinde SG PAM tarafından alınması şartıyla, bununla ilgili belirtilen fiyatlara uygun olarak satılır.

3.2          SG PAM'ın teklif verdiği durumlarda, fiyatlar teklifin süresi boyunca veya o teklifin verildiği tarihten itibaren en fazla iki (2) ay boyunca sabittir. Bu süreden sonra fiyat artışları yapılabilir.

3.3          Fiyatlar, altmış (60) günlük bildirim süresi olması kaydı ile herhangi bir zamanda SG PAM tarafından değiştirilebilir.

3.4          Özel olarak kararlaştırılmadıkça, fiyatlar KDV hariç net ve Euro cinsinden ifade edilmiştir. Ürünler varış noktasında teslim şartıyla geçerliyse, bu fiyatlar yürürlükteki oranda katma değer vergisi uygulandıktan sonra faturalandırılır. SG PAM, yürürlüğe girmesinden itibaren yönetmelik veya mevzuatta yapılan bir değişiklikten doğan her türlü vergi, harç veya artışı geri alma hakkına sahiptir.

 

Madde 4 - TESLİMAT

4.1          Teslimat sürelerimiz gösterge niteliğindedir ve en iyi tahminimize karşılık gelmektedir. Teslimat süreleri, yalnızca siparişin alındığına dair onayda açıkça bu şekilde sınıflandırıldıklarında kesindir.

4.2          Teslimat süresiyle ilgili göstergelere uyulmaması, Müşteriye siparişini iptal etme, ödemeyi kararlaştırılan koşulların ötesinde geciktirme veya her türlü kısmını alıkoyma veya mahsup etme hakkı tanımaz.

4.3          Siparişin alındığına dair teyide ilişkin ilke ve koşullar konusunda açıkça anlaşmaya varılmamışsa, SG PAM'dan gecikme cezası talep edilemez.

4.4          SG PAM, aşağıdaki durumlarda teslimat sürelerine ilişkin yaşanabilecek ihlallerden sorumlu değildir:

  • Müşterinin ödeme koşullarına uymaması; veya
  • Müşteri tarafından sağlanacak bilgilerin gerekli süre içinde ulaşmaması;

4.5         Ürünlerin mülkiyetinin Müşteriye devri, bedelin tamamının ödenmesi şartına bağlıdır.

4.6         Risk, seçilen Incoterm tarafından tanımlanan koşullar altında (Paris Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan ve teslimat tarihinde yürürlükte olan Incoterms, "Incoterms") veya ürünlerin özelleştirildiği ve taşıyıcı tarafından kapsandığı koşullarda devredilir.

4.7         Önceden kararlaştırılan ve SG PAM tarafından alındı onayında onaylanan belirli koşulların olmaması durumunda, Ürünler SG PAM'ın sevkiyat sitesinden Ücretsiz Taşıyıcı (FCA - Incoterms® 2020) satılır.

4.8        Müşteri veya Müşteri tarafından belirlenen nakliye acentesi tarafından Avrupa Birliği bölgesinden yapılan her türlü çıkış için, çıkışın kanıtı olarak, çıkışın İhracat Kontrol Sistemi ("ECS") SG PAM'a gönderilmelidir. ECS'nin verilememesi durumunda, Müşteri veya nakliye acentesi, SG PAM'a, deniz yoluyla gönderilmek üzere konşimentoyu veya hava yoluyla gönderilmek üzere havayolu konşimentosunu veya alıcının imzası ve kaşesi ile CMR karayolu konşimentosunu veya Alıcının imzası ve kaşesi olan teslimat notunu gönderebilir.

 

Madde 5 - İNCELEME

5.1          Ürünler, SG PAM'ın kalite kontrol prosedürlerine ve yürürlükteki standartlara göre fabrikada denetlenir.

5.2          Müşteri veya onu temsil eden bir kuruluş tarafından özel bir denetimin kararlaştırıldığı durumlarda, sorumlu denetçilere denetimlerin normal olarak yapılması gereken tarih ve saatler hakkında bilgi verilir.

 

Madde 6 - NAKLİYE

6.1         Müşteri, nakliyeyi kendisi organize ettiğinde, araçların Ürünlere uyarlanmasının kısıtlamalarını ve 48 saat öncesinden randevu alma zorunluluğunu üstlenir. Aksi takdirde teslimat yüklenemez.

6.2          Müşteri, kontrolü altında gerçekleştirilen boşaltma işlemlerinden sorumludur. Bu bağlamda, Müşteri, sahadaki güvenlik koşullarına uyulmasını sağlamalı ve mümkün olan en iyi güvenlik koşullarında boşaltmaya izin vermek için uygun araçlar sağlamalıdır. Özellikle kamyon vinci ile teslimat yapılması durumunda Müşteri, yerdeki boruları ve paketleri ayırarak sürücüye yardımcı olacaktır. Müşteri, boşaltmadan önce taşıyıcı ile bir güvenlik protokolü oluşturmalıdır.

6.3         Teslimat sırasında Ürünlerin kaybolması, hasar görmesi veya eksik görülmesi durumunda Müşteri, çekincelerini nakliyecinin sevk fişine belirterek nakliyeciye rücu edecektir. Bu çekinceleri, Ürünlerin alınmasını takip eden 3 iş günü içinde, talebini destekleyici belgelerle ele alan, alındı teyidi içeren taahhütlü mektupla taşıyıcı ile teyit edecektir.

 

Madde 7 - ÖDEME KOŞULLARI

7.1          Aksi belirtilmedikçe, ödemeler, Ürünlerin Müşteri tarafından teslim alındığı tarihten bağımsız olarak, faturanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın sonundan itibaren kırk beş (45) gün içinde faturada belirtilen adrese yapılır.

7.2          Kabul edilen taslaklar, düzenlendikleri tarihten itibaren 10 gün içinde iade edilmelidir. Bu son tarih, Müşteri tarafından verilen ödeme araçları için de geçerlidir.

7.3          Faturada belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılan her türlü ödeme, (i) Avrupa Merkez Bankası'nın refinansman işlemine uyguladığı faiz oranı artı yüzde 10'a eşit bir oranda gecikme cezalarının ve (ii) sabit Toplam 40 € tutarında kurtarma masrafları için ücret; SG PAM, kurtarma maliyetlerinin bu tutarı aşması durumunda, gerekçe gösterilerek ek tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

7.4          Ödeme tarihi geçmiş faturanın ödenmemesi durumunda vadesi gelen faturaların tamamı derhal ödenebilir hale gelir. Ayrıca, SG PAM, zarar ve faize halel gelmeksizin diğer siparişleri askıya alma hakkını saklı tutar.

7.5          Müşterinin hiçbir talebi, vadesi gelen ödemelerin değiştirilmesini, ertelenmesini veya askıya alınmasını talep edemez veya Müşteriye, SG PAM'a borçlu olunan ödemeleri mahsup etmeye veya düşürmeye yetki veremez. Önceden kararlaştırılmamış her türlü mahsup veya kesinti, yukarıdaki önlemlerin uygulanmasını haklı kılan bir ödeme olayı teşkil edecektir.

7.6        Müşterinin yasal veya mali durumunda, SG PAM'ın ödeme gücü değerlendirmesini etkileyen önemli bir değişiklik olması durumunda veya ödenmemiş tutarın aşırı olması durumunda, SG PAM, bir emrin kısmen yerine getirilmesinden sonra bile teminat talep etme veya bekleyen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

 

Madde 8 - ÜRÜN GARANTİSİ

8.1          Taşıyıcı ile ilgili olarak alınacak önlemlere halel getirmeksizin, teslim edilen Ürünlerin siparişin alındığına dair teyitte belirtilenler ile uygunsuzluğuna ilişkin iddialar, Ürünlerin teslim alınmasından itibaren 3 gün içinde yazılı olarak iletilmelidir. Bu süreden sonra hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

8.2          SG PAM, satılan Ürünleri etkileyebilecek gizli kusurlara karşı Müşteriye garanti vermektedir. Müşteri, Üründe gizli bir kusur teşkil ettiğini düşündüğü bir üretim hatası tespit ederse, derhal SG PAM'a bir talep göndermelidir.

8.3          Uygunluk ve gizli kusur garantisinin uygulanması, bu hataların müştereken gözlenmesine ve etkin bir şekilde SG PAM'a atfedilebilir olduğunun kabul edilmesine bağlıdır. Müşteri, bulunan hataların gerçekliğine ilişkin tüm gerekçeleri sağlayacaktır. SG PAM'ın bu arızaları gözlemlemesini ve düzeltmesini kolaylaştıracaktır. Müşteri, Ürünlere müdahale etmekten kaçınacaktır.

8.4          Ardından, 1 ay içinde - mücbir sebepler dışında her şey olduğu şekilde - SG PAM temsilcilerinin huzurunda bir rapor halinde arıza gözlemi yapılacaktır.

8.5          Bir arızanın mevcudiyeti SG PAM tarafından ortaklaşa ortaya çıkarılırsa ve etkin bir şekilde buna atfedilebileceği kabul edilirse, SG PAM, ürünün onarımını üstlenecek veya daha önce teslim edilen Ürünün yenisini ve ilgili nakliye masraflarını sağlayacaktır.

8.6          Müşteri, SG PAM tarafından verilen talimatlara ve ayrıca Ürünlerin uygun şekilde taşınması ve kullanımına ilişkin endüstri standartlarına ve ayrıca tüm teknik talimatlara uymakla münhasır sorumluluğu altındadır.

8.7         Verilen garanti aşağıdaki durumları kapsamaz:

  • bariz kusur veya bir profesyonelin keşfedeceği kusur;
  • doğal aşınma veya harici bir kazadan kaynaklanan kusur ve/veya bozulmalar;
  • SG PAM tarafından sağlanmayan veya belirtilmeyen Ürün değişikliği;
  • SG PAM tarafından sağlanmayan Ürünlere karşı bir uyumluluk hatasından kaynaklanan kusur ve/veya bozulmalar;
  • Ürünlerin taşınması, takılması, kullanımı ve bakımı ile endüstri standartlarına ilişkin uyarıların Müşteri tarafından dikkate alınmaması;
  • mücbir sebep veya benzeri bir olay.

8.8        SG PAM tarafından verilen garanti, teslimattan itibaren 12 aydır. Garantiye yapılacak müdahaleler bu sürenin uzamasına neden olmaz.

 

Madde 9 - YÜKÜMLÜLÜK

9.1        SG PAM, Ürünlerinin Müşterinin kullanımına sunuldukları tarihte kendi özelliklerine uygun olduğunu garanti eder. Kataloglarda, teknik broşürlerde ve diğer ticari belgelerde ve ambalajlarda belirtilen özellikler, performanslar ve teknik özellikler, Müşteriye önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. SG PAM Ürünlerinin özellikleri ve renkleri, üretim yapıları nedeniyle gösterge niteliğindedir.

 

9.2       SG PAM, Ürünlerinin Müşterinin kullanımına sunuldukları tarihte kendi özelliklerine uygun olduğunu garanti eder. Kataloglarda, teknik broşürlerde ve diğer ticari belgelerde ve ambalajlarda belirtilen özellikler, performanslar ve teknik özellikler, Müşteriye önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. SG PAM Ürünlerinin özellikleri ve renkleri, üretim yapıları nedeniyle gösterge niteliğindedir. 

 

9.3       SG PAM'ın sorumluluğu, Müşterinin münhasır sorumluluğu ve yükümlülüğü altında kalan uygunsuz, dikkatsiz veya yetersiz kullanımın her türlü sonucu hariç olmak üzere, SG PAM'ın spesifikasyonlarına uygun Ürünlerin tedariki ile sınırlıdır. 

 

9.4       SG PAM'ın sorumluluğu, Müşteriye ödenmesi gereken nakliye veya işçilik maliyetlerine ilişkin tazminat veya zararı olmaksızın kusurlu olduğu kanıtlanan Ürünlerin değiştirilmesi veya geri ödenmesi ile sınırlıdır. Her türlü SG PAM temsilcisi, acentesi veya distribütörü tarafından yapılan her türlü beyan, temsil, garanti veya başka durumlar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmeyecektir.

 

Madde 10 - ENDÜSTRİYEL MÜLKİYET

SG PAM tarafından her türlü destekle dağıtılan planlar, modeller, çalışmalar, denemelerin sonuçları, kataloglar, duyurular ve tüm ticari ve teknik belgeler SG PAM'ın münhasır mülkiyetindedir. Sonuç olarak, Müşterinin, SG PAM'ın önceden onayı olmaksızın herhangi bir şekilde her türlü kopya oluşturması yasaktır.

 

Madde 11 - ÜRETİM - ÖNERİ

11.1       SG PAM belgelerinde belirtilen Ürünlerin ağırlıkları ve boyutları teorik değerdedir. SG PAM, belgelerinde verilen bilgilerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

11.2       Ürünlerin taşınması, depolanması, montajı, kullanımı ve bakımı ile ilgili belgeler, Müşterinin talebi üzerine SG PAM tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Bu çeşitli işlemlerin sağlık ve güvenlik koşullarına uyulmasından ve Ürünlerin endüstri standartlarına göre uygulanmasından yalnızca Müşteri sorumludur.

SG PAM, belgelerinde verilen verileri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. SG PAM ile geçerliliklerini doğrulamak Müşterinin sorumluluğundadır.

 

 Madde 12 - AMBALAJLAMA

12.1       Ürünlerin ambalajları, nakliye gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

12.2       SG PAM tarafından faturalandırılmayan ambalaj ve malzeme, teslimat sırasında geri alınacaktır.

 

Madde 13- İHRACAT KONTROLLERİNİN UYGUNLUĞU

Müşteri, özellikle ihracat kontrolleriyle ilgili olanlar olmak üzere, yürürlükteki tüm yasalara uymayı taahhüt eder. Herhangi bir zamanda, SG PAM'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız veya yasa dışı hale getiren yeni bir yasa veya yönetmelik yürürlüğe girerse, SG PAM, Müşteri ile ilgili her türlü sorumluluk olmaksızın siparişi iptal etme ve sözleşme ilişkisini sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

 

Madde 14 - MÜCBİR SEBEP

14.1       SG PAM mücbir sebeplerden sorumlu değildir. Mücbir sebep, SG PAM'ın iradesinden bağımsız, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak ve Ürünlerin imalatını, nakliyesini ve teslimatını etkileyecek her türlü neden anlamına gelir. Mücbir sebep halleri, bir savaş (ilan edilmiş veya edilmemiş), grev, lokavt, kaza, yangın, sel, doğal afet, salgın hastalık, teslimatta kesinti veya gecikme, her türlü malzeme ve/veya hammadde, ambargo ve yerleşim sıkıntısından kaynaklanan üretim ve/veya teslimat kesintilerini kapsadığı kabul edilir.

14.2       Mücbir sebep durumunda, SG PAM'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi için makul ölçüde fazladan süresi olacaktır.

14.3       Kişisel bilgiler, ticari ilişkiler boyunca ve yürürlükteki kanunlar dahilinde saklanır.

14.4       SG PAM BAT'ın müşteri hizmetleri, ticari, faturalama ve tahsilat departmanları ile faturaların teslimatından ve gönderilmesinden sorumlu taşeronları bu verileri alır.

14.5       Kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak, Müşteri, aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek, Müşterinin kullanabileceği kişisel bilgilerine erişme, bunları düzeltme, silme ve kullanımına itiraz etme hakkına sahiptir: privacycontact .sgpambatiment.fr@saint-gobain.com veya şu adrese yazarak: SAINT-GOBAIN PAM BÂTIMENT – Privacy Correspondent – 21 avenue Camille Cavallier, 54700 Pont-à-Mousson, Fransa.

14.6       SG PAM BAT'ın kişisel bilgileri işleme şekli hakkında daha fazla bilgi için Müşteri, SG PAM BAT'ın web sitelerinde bulunan "Verileriniz ve haklarınız" web sayfasına başvurabilir: www.pambuilding.fr (Fransa web sitesi) ve www.pambuilding.com ( Web sitesini dışa aktarın).

14.7      Müşteri, SG PAM BAT ile iletişime geçtikten sonra, haklarına saygı gösterilmediğini veya kişisel bilgilerinin SG PAM BAT tarafından işlenmesinin geçerli kurallara uygun olmadığını düşünürse, Müşteri, Fransız kişisel veri koruma denetleme makamına (CNIL) başvuru yapabilir.

 

Madde 15 - UYGULANACAK HUKUK - YARGI YETKİLERİ

Satış sözleşmesinin yapılması, ifası veya yorumlanmasıyla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, birden fazla davalı, garanti talepleri veya odalardaki işlemlerde dahi yalnızca Nancy mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullar, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Fransız kanunlarına tabi olacaktır.

 

Madde 16 - MÜCBİR SEBEP

16.1           SG PAM BAT, mücbir sebeplerden sorumlu değildir. Mücbir sebep, SG PAM BAT'ın iradesinden bağımsız, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak ve Ürünlerin üretimini, nakliyesini ve teslimatını etkileyecek herhangi bir neden anlamına gelir. Mücbir sebep halleri, savaş (ilan edilmiş veya edilmemiş), grev, lokavt, kaza, yangın, sel, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemiler, teslimatta kesinti veya gecikmeden kaynaklanan üretim ve/veya. her ne şekilde olursa olsun malzeme ve/veya hammadde, ambargo ve yerleşim kıtlığı ve teslimat kesintilerini kapsadığı kabul edilir.

16.2        Mücbir sebep durumunda, SG PAM BAT'ın yükümlülüklerini yerine getirmek için makul bir ekstra süresi olacaktır.

 

Madde 17 - UYGULANACAK HUKUK - YETKİ TAYİNİ

Satış sözleşmesinin oluşumu, ifası veya yorumlanmasıyla ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, birden fazla davalı, garanti talepleri veya işlemlerde dahi yalnızca Nancy mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu Şartlar , Koşullar ve kanunlar ihtilafı hariç olmak üzere Fransız kanunlarına tabi olacaktır.

Satış ekibimizle iletişime geçin
6 + 5 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin. 1+3 için 4 girin.

SAINT-GOBAIN PAM tarafından toplanan veriler, taleplerinizi işleme koymak ve sizi tekliflerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Konu hakkında daha fazla bilgi için verilerinize ve haklarınıza bakınız.

Turkish